Oznamy

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, OsvetpCHRANA SÚKROMIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky paveredecor.sk“) sa uplatňujú pri nákupe prostredníctvom internetovej stránky paveredecor.sk a primerane aj v prípade osobného predaja v sídle predávajúceho.
Tieto obchodné podmienky sa aplikujú pri určení práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (obchodného partnera - podnikateľa alebo spotrebiteľa - zákazníka) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetovej stránky uvedenej v odseku 1 tohto článku je Katarína Kostrabová - PAVERE, prevádzkareň: Bardejovská (areál PEHAES 15), 080 06 Ľubotice, IČO: 47575573 , zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, číslo živn. registra: 750-42669, tel.: +421918493042, e-mail: info@paveredecor.sk, pričom uvedená adresa prevádzkarne, je zároveň adresou pre všetku korešpondenciu adresovanú predávajúcemu.
V prípade, ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho je spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (zákonom č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v prípade predaja cez internetové stránky predávajúceho.
V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (zákonom č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika odbor výkonu kontroly
Telefón: 051/7721 597
Fax: 051/7721 596
www.soi.sk

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, čiže osoba, ktorá nie je podnikateľom resp. osoba, ktorá nevystupuje v tomto záväzkovo-právnom vzťahu ako podnikateľ, ktorá teda individuálne nemohla ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Obchodné podmienky paveredecor.sk – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy, čomu predchádza objednávka kupujúceho
vo forme elektronickej (e-mailovej) správy zaslanej predávajúcemu a/alebo
vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo
vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu a/alebo
vo forme písomnej objednávky kupujúceho odovzdanej (doručenej) predávajúcemu a/alebo 
osobne ústnou formou.
(ďalej len „objednávka").
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho vykonanej jedným zo spôsobov uvedených v písm. a) až d) odseku 1 tohto článku alebo kombináciou týchto spôsobov je elektronické (e-mailom) potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o prijatí objednávky po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené spravidla ako "Informácia o stave objednávky". Prípadné automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky z elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho vykonanej podľa písm. e) odseku 1 tohto článku je fyzické odovzdanie tovaru, jeho prevzatie kupujúcim a zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim, o čom mu predávajúci vydá pokladničný doklad a sprievodnú dokumentáciu tovaru, najmä záručný list a návod na použitie, ak je tovar ihneď k dispozícii, v opačnom prípade sa vyhotoví objednávka v listinnej podobe, v ktorej sa uvedenie presná špecifikácia tovaru, cena a lehota dodania.
Záväzné akceptovanie objednávky kupujúceho predávajúcim obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, cene dodatočne objednaného tovaru (najmä spojovacieho materiálu), názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho, adresa elektronickej pošty, prípadne iné údaje potrebné na riadne a včasné doručenie tovaru kupujúcemu.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky kupujúcim,
tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci nezodpovedá za:
oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom (napríklad poštou, kuriérskou spoločnosťou),
oneskorené dodanie tovaru spôsobené vyššou mocou,
oneskorené dodanie tovaru zavinené uvedením nesprávnej adresy kupujúceho (prijímateľa) alebo uvedením ďalších nesprávnych kontaktných údajov kupujúcim.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu,
zaplatiť za tovar kúpnu cenu v sume a podľa platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky kupujúcim, pričom tovar ostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Odstúpenie od zmluvy

  Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a v prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad e-mail podľa § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), pričom môže na tento účel použiť formulár dostupný na stránke predávajúceho www.paveredecor.sk.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, čiže odo dňa odoslania jeho odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, zaslať tovar späť na adresu predávajúceho uvedenú v čl. I ods. 3 obchodných podmienok paveredecor.sk.
Vrátený tovar zaslaný na dobierku, predávajúci odmietne, keďže platbu predávajúci vracia až po prevzatí balíka s vráteným tovarom a jeho prekontrolovaní a prekontrolovaní sprievodných dokladov, preto spotrebiteľ je povinný zaslať spolu s vráteným tovaru aj kópiu faktúry a dokladu o zaplatení za tovar príp. aj potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom.
Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak tovar spotrebiteľ odovzdal na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru spotrebiteľom predávajúcemu, a to na bankový účet, ktorý spotrebiteľ uviedol v listine (formulári) o odstúpení od zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ zaplatil za tovar platobnou kartou, bude mu v takom prípade kúpna cena vrátená cez platobný terminál naspäť na platobnú kartu. V prípade, že spotrebiteľ neuviedol číslo bankového účtu, bude mu kúpna cena vrátená poštovým poukazom Slovenskej pošty, a.s. na adresu v Slovenskej republike, ktorú uviedol ako adresu dodania tovaru vo svojej objednávke – v tomto prípade mu bude cena poštovného za zaslanie kúpnej ceny na adresu odrátaná z kúpnej ceny. Obdobne, ak kupujúci žiada o vrátenie kúpnej ceny cez inú organizáciu ako banka, napríklad Western Union, PayPal a podobne, predávajúci mu vráti kúpnu cenu na jeho náklady za takýto prevod peňazí.
Pri odstúpení od zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý ponúka predávajúci. V prípade odstúpenia od zmluvy v rozpore so zákonom, bude náklady na prepravu znášať spotrebiteľ.

Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia, alternatívny spôsob riešenia sporov

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, avšak ak má tovar (potraviny, alkoholické a nealkoholické výrobky) na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach, musí kupujúci uplatniť bezodkladne po zistení vady, najneskôr však do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u predávajúceho podľa bodu 1.1 tohto reklamačného poriadku, pričom pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť práva zo zodpovednosti za vady uplatnené kupujúcim najneskôr deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak zaniknú. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim, teda odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke alebo od dátumu osobného prevzatia tovaru, v takom prípade dátum na pokladničnom doklade je dátumom prevzatia tovaru kupujúcim.
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade, že ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne odstránená, pričom kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný.
Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu.
Ak ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb, vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo z tohto dôvodu na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim pri nesprávnej inštalácii tovaru alebo nesprávnym skladovaním tovaru pred jeho použitím na určený účel resp. ak ho kupujúci použil na iný účel, ako je určený predávajúcim.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe (najmä kópiou faktúry, dokladom o platbe, potvrdením doručovateľa o doručení tovaru). Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu kupujúcim vybaviť bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Ak sa spotrebiteľ domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, má právo upozorniť na to predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci do 30 dní odo dňa doručenia upozornenia spotrebiteľa nevybavil jeho podnet kladne prípadne nereagoval vôbec, spotrebiteľ má právo využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, pričom zoznam subjektov na tento účel je zverejnený na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia- spotrebitelskych-sporov/146987s
Návrh alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľom sa podáva podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom formulár (vzor) ktorého, je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľov (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ si môže vybrať ktorýkoľvek z uvedených subjektov. Elektronicky možno podanie podať na Slovenskú obchodnú inšpekciu na adresu elektronickej pošty: ars@soi.sk. Ktorýkoľvek subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť z dôvodov ustanovených v § 13 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy Európskej komisie na riešenie sporov online ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr, a to každý spotrebiteľ žijúci v Európskej únii na obchodníka so sídlom v Európskej únii.
Reklamačný poriadok pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, je upravený v súlade s čl. XII týchto obchodných podmienok v prílohe č. 1.

Platobné podmienky

Za tovar objednaný na internetovej stránke predávajúceho uvedenej v čl. I odseku 1 môže kupujúci zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je zverejnená v čase objednávky týmto spôsobom:
dobierkou, teda za tovar spotrebiteľ zaplatí pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte,
bezhotovostným prevodom vopred pred dodaním tovaru – v prípade záujmu o platbu týmto spôsobom, obchodný partner alebo spotrebiteľ požiada o tento spôsob platby, na základe ktorého bude vyhotovená preddavková faktúra (alebo faktúra) obsahujúca číslo bankového účtu predávajúceho, platobné symboly, suma preddavku alebo fakturovanej sumy vrátane dane z pridanej hodnoty, opis tovaru, prípadne ďalšie údaje.
Platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu.

Za tovar objednaný u predávajúceho osobne môže kupujúci zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je príp. uvedená na objednávke v listinnej podobe v súlade s cenou, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho uvedenej v čl. I odseku 1 týmto spôsobom:
dobierkou, teda za tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte, po vyhotovení objednaného tovaru a odoslania na adresu dodania uvedenú kupujúcim,
v hotovosti, pričom v prípade, že objednaný tovar bude vyhotovený a odoslaný kupujúcemu resp. bude
k dispozícii na prevzatie kupujúcim v iný deň, platba v hotovosti sa v tomto prípade považuje za preddavok na kúpnu cenu a bude odrátaná vo vyúčtovacej faktúre,
v hotovosti, ak je tovar ihneď k dispozícii v deň podania objednávky kupujúcim, či už ústnou formou alebo písomnou objednávkou v listinnej podobe podanej osobne,
bezhotovostne, teda za tovar kupujúci zaplatí na základe vystavenej preddavkovej faktúry alebo faktúry, príp. bude na bankový účet predávajúceho pripísaná suma preddavku na objednaný tovar kupujúcim,
bezhotovostne platobnou kartou, teda za tovar kupujúci zaplatí prostredníctvom platobného terminálu v sídle predávajúceho.

Dodacie podmienky

Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom keď predávajúci akceptuje záväznú objednávku obchodného partnera alebo spotrebiteľa, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, že si obchodný partner alebo spotrebiteľ zvolí platbu vopred bezhotovostným prevodom za tovar, v tom prípade plynie lehota na dodanie tovaru odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho, ak použil obchodný partner symboly platby, ktoré mu poskytol predávajúci, teda po možnosti jednoznačného overenia správnosti platby, ktorú možno priradiť ku konkrétnej objednávke. Pri platbe platobnou kartou, platí deň zaplatenia týmto spôsobom.
Objednávka bude podľa možností predávajúceho vybavená ním v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v odseku 1 tohto článku.

Cena prepravy a balné

Cena dopravy je závislá na cenách účtovaných predávajúcemu za uskutočnenú prepravu dopravcom, pričom predávajúci podľa v súčasnosti platnej a účinnej zasielateľskej zmluvy si uplatňuje voči kupujúcim cenu dopravy, vrátane balného, za doručenie kdekoľvek na území Slovenskej republiky cenu takto:
zásielka do 3 kg v sume 6 € vrátane DPH a balného,
zásielka do 5 kg v sume 7,10 € vrátane DPH a balného,
zásielka do 10 kg v sume 7,30 € vrátane DPH a balného,
zásielka do 20 kg v sume 7,70 € vrátane DPH a balného,
zásielka do 30 kg v sume 8,80 € vrátane DPHa balného,
zásielka do 50 kg v sume 10,90 € vrátane DPH a balného,
 pričom predávajúci môže oznámiť na svojich internetových stránkach sumu jednotlivej objednávky, nad ktorú 
 nebude účtovať kupujúcemu za doručenie tovaru.
V prípade doručenia tovaru na dobierku si predávajúci neuplatňuje voči kupujúcemu cenu za túto službu spôsobu platby, čo obdobne platí aj o iných poplatkoch za určitý spôsob platby.
V prípade zvýšenia cien zo strany dopravcu, predávajúci prv aktualizuje a zverejní na svojich webových stránkach zmenené ceny dopravy zmenou týchto obchodných podmienok, a až po tomto úkone si predávajúci bude uplatňovať novú cenu dopravy voči kupujúcemu.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje, ktoré získal prostredníctvom svojich webových stránok alebo prostredníctvom telefonickej objednávky, či e-mailovej objednávky, príp. prostredníctvom osobnej objednávky, použije iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim vrátane realizácie platobného styku vzťahujúceho sa na predmet plnenia a jeho doručenia a nebudú zverejnené, či poskytnuté tretej osobe.
Osobné údaje, ktoré by mali byť poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom plnenia zmluvy - splnenia objednávky, maximálne v tomto rozsahu:
akademické tituly,
meno,
priezvisko,
adresa dodania,
telefónne číslo,
adresa elektronickej pošty,
iný elektronický komunikačný kanál,
fotografia osoby
a pre účely doručenia tovaru kupujúcemu je doručovateľ, s ktorým uzatvorí zmluvu predávajúci na doručenie resp. doručovanie zásielok, oprávnený spracúvať ďalej tieto osobné údaje kupujúceho (adresáta zásielky):
podpis,
doklad totožnosti,
GPS súradnice miesta vyzdvihnutia/doručenia/nedoručenia zásielky,
sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spravidla na základe súhlasu na zhromažďovanie a spracovanie uvedených osobných údajov, a to na dobu vedenia a uchovávania účtovnej dokumentácie predávajúceho podľa osobitných predpisov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov), pričom uvedené osobné údaje na účely nevyhnutného plnenia kúpnej zmluvy, teda dodania tovaru na adresu určenú kupujúcim, sa postupujú výlučne doručovateľovi resp. inému prepravcovi, a len na účel doručenia tovaru.
Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom prieskumu záujmu o ponúkaný tovar predávajúceho v inom prevedení, najmä v inej farbe, použitého materiálu, príp. v iných rozmeroch, a to v rozsahu:
akademický titul,
meno,
priezvisko,
adresa dodania,
telefónne číslo,
adresa elektronickej pošty,
sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda na základe súhlasu na zhromažďovanie a spracovanie uvedených osobných údajov, a to:
v prípade realizácie plnenia uzatvorením kúpnej zmluvy na dobu vedenia a uchovávania účtovnej dokumentácie predávajúceho podľa osobitných predpisov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov).
v prípade nerealizácie plnenia neuzatvorením kúpnej zmluvy na dobu jedného roka od poskytnutia týchto údajov alebo dňom doručenia písomného odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kupujúci spravidla dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov resp. uplynutím doby jedného roka, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, ako je získanie osobných údajov od prevádzkovateľa (predávajúceho), ktoré sa týkajú dotknutej osoby (kupujúceho) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj pre využitie práva kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 14 cit. zákona, či pre žiadosti o zmenu, či výmaz osobných údajov podľa § 23 cit. zákona, pričom žiadosť o výmaz nie je možné realizovať len v prípadoch zrealizovania dodávky tovaru podľa § 23 ods. 4 písm. b) cit. zákona, keďže vedenie účtovnej evidencie, preukázanie príjmu pre daňové účely, či povinnosť archivácie účtovných dokladov je plnenie povinností podľa osobitného predpisu, a to najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 392/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a daňových zákonov, hlavne zákona o správe daní, zákona o dani z príjmu a zákona o dani z pridanej hodnoty, pričom pre účely efektívnej (rýchlej) komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim ohľadom nakladania s jeho osobnými údajmi, kupujúci môže poskytnúť predávajúcemu heslo, v opačnom prípade bude akceptovaná len písomná korešpondencia, aby nedošlo k sprístupneniu osobných údajov inej osobe ako je dotknutá osoba.

Reklamačný poriadok

Podrobné podmienky uplatnenia reklamácie tovaru kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sú uvedené v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných podmienok vrátane reklamačného protokolu.